DHC -

60*85
Miệng rút dùng để đóng rác và tiêu hủy.
Có mầu đỏ, xanh, vàng, trắng